14/09/20  Tin tức - Sự kiện  68
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2020 và Thay thế thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học .Áp dụng từ năm học 2020-2021 đối với học sinh lớp 1
 15/08/20  Tin tức - Sự kiện  86
Bộ GDĐT đã ban hành quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, ngày tựu trường của học sinh các cấp học sớm nhất là ngày 01/9/2020
 14/08/20  Tin tức - Sự kiện  63
Tuyên truyền nội dung Nghị định: 84/2020/NĐ-CP đến toàn thể CB,GV, NV, HS và các đối tượng có liên quan. Nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định 84/2020/NĐ-CP theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Thành phố.