TRƯỜNG TH MINH QUANG A THAM DỰ PHONG TRÀO CƠ QUAN " XANH- SẠCH - ĐẸP"